Glaze colours:
Indigo
Indigo
Dark Green
Dark Green
Teal
Teal
Cranberry
Cranberry
White
White
Mango
Mango
Lemon
Lemon
Lime
Lime
Turquoise
Turquoise
New Blue
New Blue
Purple
Purple
Pink
Pink